تصفیه خانه پارس آباد مغان

عمران آباد     21

این تصفیه خانه با ظرفیت 600 لیتر بر ثانیه در شهر پارس آباد مغان احداث گردیده است . در سال 1390 پروژه ارتقا ظرفیت و راندمان حذف کدورات آب خام ورودی به این تصفیه خانه توسط شرکت مهندسی نوآوران پاکان قطره ، با نصب سوپر لاملا در تانک ته نشینی مستطیلی این تصفیه خانه انجام شد . میانگین راندمان حجم کدورات بعد از نصب سوپر لاملا درون تانک ته نشینی به بیش از 85 % افزایش یافت