ارتقای راندمان و ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب

002   ارتقاء راندمان تصفیه خانه های آب

ارتقای راندمان و ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب
با توجه به هزینه های بالا در احداث تصفیه خانه های جدید، بیشتر توجهات معطوف به ارتقای راندمان تصفیه خانه های فعلی می باشد. شرکت مهندسی نوآوران پاکان قطره با بهره گیری از واحد تحقیقات و توسعه(R&D) قوی، و همچنین تجربه بیست ساله در صنعت تصفیه آب و فاضلاب، افتخار دارد تا آمادگی خود را به منظور ارتقای راندمان و ظرفیت تصفیه خانه های آب و فاضلاب موجود با کمترین هزینه، خدمت کارفرمایان محترم اعلام نماید. کارشناسان این شرکت، ضمن بازدید از تصفیه خانه های فعلی و همچنین شناخت مشکلات فنی موجود در فرایندها و واحدهای تصفیه ای، ضمن بررسی راهکارهای تصفیه ای مختلف، بهترین پیشنهاد فنی و اقتصادی را به منظور افزایش حداکثری ظرفیت و راندمان تصفیه خانه را خدمت کارفرمای محترم ارائه می دهد.
اهم فعالیت های شرکت مهندسی نوآوران پاکان قطره در زمینه ارتقای راندمان و ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب:
 ارتقای راندمان و ظرفیت حذف کدورت در واحد ته نشینی(زلالسازی) موجود با استفاده از سوپرلاملا.
 ارتقای واحد پولساتور به سوپر پولساتور در تصفیه خانه های آب.
 ارتقای فرایند لجن فعال به فرایند نوین MBBR با صرف حداقل هزینه و بدون ایجاد تغییر در سازه فرایند.
 ارتقای فرایند لجن فعال به فرایند نوین IFAS به منظور حذف بیشتر نیتروژن از فاضلاب، با صرف حداقل هزینه و کوچکترین تغییر در سازه فرایند.
 ارتقای ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی، با استفاده از انواع بسترهای ثابت و متحرک رشد بیولوژیکی(ارتقای فرایندهای فعلی به فرایندهای نوین تصفیه بیولوژیک مانند MBBR,IFAS,UAFB,USBR وغیره.
 کاهش هزینه های مربوط به تاسیسات دفع لجن.
 ارتقای راندمان و ظرفیت تصفیه خانه های فاضلاب بیمارستانی با کمترین هزینه.

برخی از پروژه های ارتقای تصفیه خانه های فاضلاب بیمارستانی این شرکت عبارتند از:
 ارتقای راندمان و ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان سوم شعبان تهران.
 ارتقای راندمان و ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب امام خمینی خراسان شمالی.
 ارتقای راندمان کیفی پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان عرفان تهران.
 ارتقای راندمان و ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان مهر تهران
 و…

تصفیه خانه پارس آباد مغان

عمران آباد     21

این تصفیه خانه با ظرفیت 600 لیتر بر ثانیه در شهر پارس آباد مغان احداث گردیده است . در سال 1390 پروژه ارتقا ظرفیت و راندمان حذف کدورات آب خام ورودی به این تصفیه خانه توسط شرکت مهندسی نوآوران پاکان قطره ، با نصب سوپر لاملا در تانک ته نشینی مستطیلی این تصفیه خانه انجام شد . میانگین راندمان حجم کدورات بعد از نصب سوپر لاملا درون تانک ته نشینی به بیش از 85 % افزایش یافت

تصفیه خانه بابا شیخ علی اصفهانی

002 ارتقاء راندمان تصفیه خانه های آب

 

یکی از بزرگترین تصفیه خانه های آب کشور بوده ، که علاوه بر اصفهان ، تامیین آب شرب 40 شهر و بیش از 400 روستا را نیز انجام می دهد . در سال 1386 طرح مهندسی مجدد واحد ته نشینی ثانویه این تصفیه خانه انجام و نسل اول لاملای مواج شرکت مهندسی نوآوران پاکان قطره درون حوضچه های زلالساز این تصفیه خانه نصب گردید . براساس آزمایشات انجام شده ، میانگین راندمان حذف کدورات بعد از نصب سوپر لاملا به بیش از 60 % رسید