CPI

جداساز CPI

این دستگاه برای جداسازی ذرات کوچک وسبک نفت و روغن از آب طراحی شده است.ظرفیت این دستگاه از ۱ تا ۶۵۰ متر مکعب در ساعت است.این دستگاه به گونه ای طرای شده اند که بهینه ترین شرایط برای جداسازی ذرات روغن را تامین کنند.صفحات لاملای نصب شده در دستگاه موثر بسیار بالایی را بوجود می آورند.سطح مفید جداسازی می تواند تا ۵۰ برابر مساحت دستگاه باشد.

CPI-237x240 (1)

ذرات روغن جداشده توسط لوله ی مخصوص جدا شده و به صورت ثقلی یا با پمپ به خارج از سیستم منتقل میشود.

مزایا :

سطح مفید زیاد

نگه داری اندک و راهبری بسیار آسان

نداشتن هیچ قطعه ی متحرک و مصرف بسیار اندک انرژی

ساخت تمام قطعات از استینلس استیل

ظرفیت : ۱-۶۵۰ مترمکعب

قابل نصب در تانک های بتنی