پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب

تصفيه فاضلاب به روش رشد چسبيده توسط پکیج پیشرفته تصفیه فاضلاب:

تصفيه بيولوژيكي:

 • حذف انواع آلاينده ها اعم از مواد آلي و مواد معدني ، غير سمي ، سمي محلول و معلق موجود در فاضلاب
 • كاهش تركيبات آلي و در بسياري از موارد كاهش مواد مغذي از قبيل نيتروژن و فسفر
 • حذف BOD ، TOC ، COD ، نيتريفيكاسيون، دنيتريفيكاسيون و تثبیت است
 • مقاومت در برابر عوامل خورنده
 • سطح ويژه بسيار بالا
 • سبك بودن وعدم تحميل بار اضافي به سيستم
 • راندمان بالا
 • سهولت حمل و نقل و راه بري
 • سهولت شستشو و استفاده مجدد
 • توجيه اقتصادي در طولاني مدت
 • قابليت افزايش بازده با افزايش ارتفاع
 • كاهش احتمال گرفتگي در صورت انتخاب صحيح سطح ويژه مديا

پکیج پیشرفته تصفیه فاضلاب

پکیج پیشرفته تصفیه فاضلاب

مزاياي سيستم رشد چسبيده :

 1. امكان رشد و تكثير بعضي از ميكروارگانيزم هاي نادر و كم تحمل مانند متانوژنزها در اين سيستم ها بيشتر است كه در تصفيه فاضلاب هاي صنعتي حائز اهميت هستند
 2. قابليت تحمل آن در برابر شوك هاي بار سمي مانند سيالند، فند و فرم آلدئيد بالا است
 3. مشكل پديده بالكينگ را در حوض هاي كلاريفاير ثانويه نداريم
 4. لجن اين سيستم قابليت ته نشيني و فشردگي بيشتري دارد
 5. قدرت نيترات سازي بالا بخصوص وقتي كم بار باشد
 6. امكان تماس با مقدار بيشتري فاضلاب وجود دارد
 7. نياز كمتري به نگهداري از تجهيزات آن ميباشد
 8. توانائي رقيق سازي فاضلاب ، آن زياد است
 9. مخارج احداث و نگهداري آن كمتر است
 10. در مقياس كوچك و متوسط كارايي بهتري دارد
 11. پساب خروجي كيفيت مناسبي دارد
 12. MIvss اين سيستم بيشتر است
 13. بهره برداري از آن آسانتر است
 14. از نظر ساختماني زيباست
 15. لجن توليدي كمتر است
 16. نياز به سطح كمي دارد
 17. انرژي كمتري نياز دارد
 18. لجن غليظتر است

تصفیه فاضلاب کوچک