پکیج پیشرفته تصفیه فاضلاب

تصفيه فاضلاب به روش رشد چسبيده :
تصفيه بيولوژيكي:
حذف انواع آلاينده ها اعم از مواد آلي و مواد معدني ، غير سمي ، سمي محلول و معلق موجود در فاضلاب .
كاهش تركيبات آلي و در بسياري از موارد كاهش مواد مغذي از قبيل نيتروژن و فسفر.
حذف BOD ، TOC ، COD ، نيتريفيكاسيون، دنيتريفيكاسيون و تثبیت است.

 1. مقاومت در برابر عوامل خورنده .
 2. سطح ويژه بسيار بالا .
 3. سبك بودن وعدم تحميل بار اضافي به سيستم .
 4. راندمان بالا .
 5. سهولت حمل و نقل و راه بري .
 6. سهولت شستشو و استفاده مجدد.
 7. توجيه اقتصادي در طولاني مدت .
 8. قابليت افزايش بازده با افزايش ارتفاع .
 9. كاهش احتمال گرفتگي در صورت انتخاب صحيح سطح ويژه مديا .

مزاياي سيستم رشد چسبيده :

 1. امكان رشد و تكثير بعضي از ميكروارگانيزم هاي نادر و كم تحمل مانند متانوژنزها در اين سيستم ها بيشتر است كه در تصفيه فاضلاب هاي صنعتي حائز اهميت هستند .
 2. قابليت تحمل آن در برابر شوك هاي بار سمي مانند سيالند، فند و فرم آلدئيد بالا است .
 3. مشكل پديده بالكينگ را در حوض هاي كلاريفاير ثانويه نداريم .
 4. لجن اين سيستم قابليت ته نشيني و فشردگي بيشتري دارد .
 5. قدرت نيترات سازي بالا بخصوص وقتي كم بار باشد .
 6. امكان تماس با مقدار بيشتري فاضلاب وجود دارد .
 7. نياز كمتري به نگهداري از تجهيزات آن ميباشد .
 8. توانائي رقيق سازي فاضلاب ، آن زياد است .
 9. مخارج احداث و نگهداري آن كمتر است .
 10. در مقياس كوچك و متوسط كارايي بهتري دارد .
 11. پساب خروجي كيفيت مناسبي دارد .
 12. MIvss اين سيستم بيشتر است .
 13. بهره برداري از آن آسانتر است .
 14. از نظر ساختماني زيباست .
 15. لجن توليدي كمتر است .
 16. نياز به سطح كمي دارد .
 17. انرژي كمتري نياز دارد .
 18. لجن غليظتر است .

پکیج کوچک تصفیه فاضلاب