فعالیت شرکت پاکان قطره در هتل مارینا پارک کیش شامل:

ارتقا تصفیه خانه فاضلاب و تبدیل سیستم هوادهی گسترده به سیستم MBBR راکتور بیولوژیک تصفیه فاضلاب و بستر متحرک با نصب تغلیظ کننده لجن

هتل مارینا پارک کیش
هتل مارینا پارک کیش
هتل مارینا پارک کیش