کسب لو ح ها و تندیس ها و حضور فعال شرکت نوآوران پاکان قطره در نمایشگاه های بین الملل