فاضلاب های کشاورزی به مجموعه فاضلاب تولیدی طی پروسه کاشت، داشت، برداشت و بسته‌بندی محصولات کشاورزی و همچنین رواناب های آلوده به کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات گیاهی اطلاق می گردد که از حیث تنوع و ترکیبات آلاینده موجود در آن حائز اهمیت بسزایی هستند.کشاورزی