ساتل

فعالیت های انجام شده توسط شرکت پاکان قطره در تصفیه خانه بستنی سازی ساتل شامل:

طراحی و نظارت بر ساخت و راه اندازی سیستم MBBR راکتور بیولوژیک تصفیه فاضلاب و بستر متحرک با نصب تغلیظ کننده لجن

ساتل