فعالیت های انجام شده توسط شرکت پاکان قطره در تصفیه خانه بستنی سازی به شیر شامل:

طراحی و ساخت پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی سیستم MBBR راکتور بیولوژیک تصفیه فاضلاب و بستر متحرک با نصب تغلیظ کننده لجن

به شیر

صنعت لبنیات عموما در بسیاری از کشورها یه عنوان بزرگترین منبع تولید فاضلاب صنایع غذایی محسوب می شود.با توجه به اینکه آلاینده های لبنی اساسا دارای منشا آلی هستند بایستی اثرات زیست محیطی آنها بطور مستمر پایش گردد.بطور کلی فاضلاب در صنعت لبنیات، حاوی مقادیر بالایی از مواد آلی مانند پروتئین ها، کربو هیدرات ها، چربی ها و جامدات معلق می باشد.بنابراین مقدار BOD ،COD و نیتروژن در این فاضلابها اساسا بالا بوده و دارای نوسانات PH می باشند.

روشهای تصفیه فاضلاب تولیدی صنایع لبنی و بستنی:

با توجه به کمیت و کیفیت فاضلاب تولیدی روش تصفیه متفاوت خواهد بود اما بطور کلی روش های زیر جهت تصفیه فاضلاب صنایع لبنیات بکار می رود:

1. متعادلسازی و یکنواخت سازی فاضلاب تولیدی

2. حذف چربی و روغن موجود در فاضلاب بصورت ثقلی یا روش DAF

3. استفاده از سیستم های بیولوژیکی بی هوازی

4. استفاده از سیستم های بیولوژیکی هوازی

به شیر