تصفیه خانه آب ازنا
تصفیه خانه آب ازنا :

مساحت مجموعه تصفیه خانه آب شرب ازنا سه هکتار است. ظرفیت این تصفیه خانه ۲۶۰ لیتر برثانیه می باشد و آب شرب مورد نیاز شهرستان ازنا را تا سال ۱۴۲۵ تامین می کند.