بیوفیلتر/ پکیج زلالسازی آب های گل آلود

بیوفیلتر:

  • بیوفیلتر موفق ترین تکنولوژی تصفیه پساب در دنیا
  • راکتور بیولوژیکی تصفیه پساب با بستر متحرک
  • حذف ازت آمونیاکی با بیوفیلتر
  • تصفیه پساب شیلات و آبزیان

مزایا بیوفیلتر:

  1. گاز زدائی از آب های زیر زمینی
  2. ارزان ترین روش حذف کدورت
  3. پیش تصفیه آبهای سطحی
بیوفیلتر